A Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 16 Mart 2015
  • 807 kez görüntülendi.
A Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

A Harfi
aberrant behaviour anormal davranış
ability beceri
abolitionism ilgacılık
abreaction açığa çıkarma
abreaction therapy açığa çıkarma terapisi
absolute deprivation mutlak yoksunluk
absolute mobility mutlak mobilite
absolute poverty mutlak yoksulluk
absolutism mutlakiyetçilik
absolutist state mutlakiyetçi devlet
abstracted empiricism soyutlanmış ampirizm
acculturation kültürlerime
accumulation birikim
acephalous reissiz (topluluklar)
achieved status ulaşılan statü
achievement başarı
achievement motivation başarı güdüsü
acquired drives edinilmiş dürtüler
act edim
action eylem
action research eylem araştırması
action theory eylem kuramı
actionalism eylemcilik
actor aktör
adaptation adaptasyon (uyum)
adaptive culture adapte edici kültür
addiction müptelâlık
additive overlapping clustering toplamsal geçişmeli kümeleme
additive tree toplamsal ağaç
adelphic polyandry grup halinde çokkocalılık
administrative theory idare kuramı
adolescense ergenlik
advocacy research savunucu araştırma
affect duygulanım
affective individualism duygusal bireyleşme
affine hısım
affinity hısımlık (yakınlık)
affirmative action olumlayıcı eylem
affluent society bolluk toplumu
affluent worker varlıklı işçi
age stratification yaş tabakalaşması
ageing yaşlanma
ageism yaş ayrımcılığı
agency eylemlilik (fail, eyleyen)
age-sets yaş grupları
age-grades yaş katmanları
aggregate data veri yığını
aggression saldırganlık
Aggression-Approval Proposition Saldırganlık-Onaylama Önermesi
Agnate babayanlı
agnation babayanlılık
agrarian capitalism tarım kapitalizmi
agrarianism tarımcılık
agrarian societies tarım toplumları
agreement anlaşma
agribusiness tarım işletmesi
agriculture tarım
alcoholism alkolizm
algorithm algoritma
alienation yabancılaşma
alliance theory ittifak kuramı
altercasting başkasına rol yükleme
alternative movement alternatif hareket
alternative technology alternatif teknoloji
altruism diğerkâmlıközgecilik
altruistic suicide diğerkâmca intihar
ambivalence zıtdeğerlilik
amnesia bellek yitimi
amoral familism ahlakdışı ailecilik
analysis of variance varyans analizi
analytic induction analitik tümevarım
analytical Marxism analitik Marksizm
anarchism anarşizm
anarchy anarşi
ancestry ecdat
androgyny erdişilik (çift cinsiyetlilik)
animatism animatizm
animism animizm (canlıcılık)
Annales School Annales Okulu
anomie suicide anomik intihar
anomie (anomy) anomi
anthropology antropoloji
anthropomorphism insanbiçimcilik
anticipatory socialization tahmini toplumsallaşma
anti-naturalism anti-doğalcılık
anti-nomianism anti-nomosçuluk
anti-psychiatry anti-psikiyatri
anti-urbanism kentleşme karşıtlığı
apartheid apartheid
applied sociology uygulamalı sosyoloji
appropriate technologies uygun teknolojiler
approval onaylama
aptitude yetenek
aristocracy aristokrasi
arithmetic mean aritmetik ortalama
arms control silah denetimi
artefact yapıntı
asceticism çilecilik
ascribed status atfedilen statü
ascription atfetme
Asiatic mode of production Asya tipi üretim tarzı
assimilation asimilasyon
association coefficients ilişki katsayıları
associational democracy birlikçi demokrasi
Aston school Aston Okulu
asymmetric society asimetrik toplum
asymmetrical causal processes asimetrik nedensel süreçler
asymmetry hypothesis asimetri hipotezi
atomism atomculuk
attitudes tutumlar
attitude research tutum araştırması
attitudinal consistency tutum tutarlılığı
attribution theory yükleme kuramı
authenticity sahicilik
authoritarian otoriter
authoritarian personality otoriter kişilik
authoritarian populism otoriter popülizm
authoritarianism otoriteryanizm
authoritative power otorite gücü
authority otorite
autobiography otobiyografi
autocracy otokrasi
automation otomasyon
autonomy özerklik
average ortalama
aversion therapy kaçınma terapisi
avoidance relationships sakınımlı ilişkiler
awareness context farkındalık bağlamı
axiom aksiyom

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ