B Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 16 Mart 2015
  • 608 kez görüntülendi.
B Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

B Harfi
backward-sloping supply curve for labour azalmaya eğilimli emek arzı eğrisi
balance theory denge kuramı
bar chart çubuk grafik
base temel
behaviour davranış
behaviour therapy davranış terapisi
behavioural conformity davranışsal uyumculuk
behaviourism davranışçılık
Benini coefficient Benini katsayısı
beta weights beta ağırlıkları
bias yanlılık
bilateral descent çift taraflı soy
bimodal distribution çift tepe değerli dağılım
binomial distribution iki şıklı dağılım
biography biyografi
biological analogy biyolojik analoji
biological reductionism biyolojik indirgemecilik
biologism biyolojizm
bio-medical model biyo-tıbbi model
bio-psycho-social model biyo-psikososyal model
biotic competition biyotik rekabet
bipartite (bipartizan) iki taraflılık (iki taraflı)
birth cohort doğum dilimi
birth-rate doğum oranı
bivariate analysis iki değişkenli analiz
bivariate linear regression iki değişkenli doğrusal regresyon
black economy kara ekonomi
blank-state or blank-paper hypothesis boş levha ya da beyaz sayfa hipotezi
blue-collar work mavi yakalı iş
body language beden dili
Bogardus social distance scale Bogardus toplumsal mesafe ölçeği
bonded labour rehinli emek
bonding doğumsal bağlanma
Boolean algebra Boole cebiri (mantık cebiri)
boundary debate sınır tartışması
boundary maintenance sınır sürdürümü
bounded rationality sınırlı akılsallık –
bourgeoisie burjuvazi
bracketing paranteze alma
bride-price (bride-wealth) başlık
broken windows thesis kırık pencereler tezi
Buddhism Budizm
bureaucracy bürokrasi
bureaucratic orientation to work bürokratik çalışma yönelimi
bureaucratic socialism bürokratik sosyalizm
business cycle iktisadi çevrim
Business Improvement Districts İş Ortamını İyileştirme Bölgeleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ