C Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 16 Mart 2015
  • 722 kez görüntülendi.
C Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

C Harfi
canonical analysis kümeler arası analiz
capital sermaye
capital accumulation sermaye birikimi
capital-intensive production sermaye yoğun üretim
capitalism kapitalizm
capitalist kapitalist
capitalist class kapitalist sınıf
carceral organization hapsetme kurumu
career kariyer
career mobility kariyer mobilitesi
cargo cult kargo kültü
cartel kaıtel
case örnek (vaka)
case-history vaka kayıtları
case-study örnekolay (vaka) incelemesi
casework vaka çalışması
cash crop peşin satılık ürün
cash-crop production peşin satış amaçlı üretim
cash nexus para bağı
caste kast
Caste School of Race Relations Irk İlişkilerinde Kast Okulu
categoric variable kategorik değişken
category kategori
catharsis katharsis
cathexis kateksis (yüktenim)
causal effect nedensel etki
causal explanation nedensel açıklama
causal modelling nedensel modelleme
cause neden
cell hücre
cell entry hücre census sayım (nüfus sayımı)
census follow-up survey nüfus sayımını tamamlayıcı araştırmalar
census quality check sayım kalitesi kontrolü
central business district iş merkezi
central life interest başlıca ilgi alanı
central organizing trait belirleyici ana özellik
centre-periphery model merkezperiferi modeli
chain employment istihdam zinciri
chain migration göç zinciri
change değişim
charisma karizma
Chicago School Chicago Okulu
Chicago sociology Chicago sosyolojisi
child abuse çocuk istismarı
childhood çocukluk
chiliasm binyıllık egemenlik (öğretisi)
chi-square ki-kare
choromosomes kromozomlar
Christianity Hıristiyanlık
church kilise
circulating capital dolaşan sermaye
circulation mobility dolaşım mobilitesi
circulation of elites elitlerin dolaşımı
citizenship yurttaşlık
city şehir
civic nationalism yurttaş milliyetçiliği
civil disobedience sivil itaatsizlik
civil liberties medeni özgürlükler
civil religion sivil din
civil rights medeni haklar
civil society sivil toplum
civilizing process medenileşme süreci
clan klan
class sınıf
class awareness sınıf farkındalığı
class conciousness sınıf bilinci
class culture sınıf kültürü
class dealignment sınıfsal sapma
class imagery sınıf tahayyülü
class interest sınıf çıkarı
class position sınıfsal konum
classical administrative theory klasik idare kuramı
classical conditioning klasik koşullan(dır)ma
classical criminology klasik kriminoloji
classical economic theory klasik iktisat kuramı
classical school of scientific management klasik bilimsel yönetim okulu
classification sınıflandırma
classification – clustering sınıflandırma (kümeleme)
classroom behaviour derslik davranışı
classroom interaction derslik etkileşimi
clergy ruhban sınıfı
clientelism klientelizm
clinical depression klinik depresyon
clinical sociology klinik sosyoloji
cliometrics kliometri
closed groups kapalı gruplar
closed response kapalı yanıt
closed shop zorunlu sendikalı işyeri
closed society kapalı toplum
closure kapanma
cluster analysis küme analizi
code kod
co-determination birlikte belirleme
coding kodlama
coding frame kodlama çerçevesi
coefficient katsayı
coercion baskı
coercive power baskıcı iktidar
cognate kandaşlık
cognatic kandaş
cognition (cognitive) bilme yetisi (biliş, bilişsel)
cognitive consistency bilişsel tutarlılık
cognitive dissonance bilişsel uyumsuzluk
cognitive psychology bilişsel psikoloji
cognitive sociology bilişsel sosyoloji
cognitive theory biliş kuramı
cohabitation birlikte yaşama
cohort dilim
cohort analysis dilim analizi
cohort rates dilim oranları
collective action kolektif eylem
collective bargaining toplu pazarlık
collective behaviour kolektif davranış
collective conscience kolektif vicdan
collective consumption kolektif tüketim
collective good kolektif mal
collective labour kolektif emek
collective power kolektif güç
collective representations kolektif temsiller
collectivism kolektivizm
collectivist organizations kolektivist örgütlenmeler
colonialism sömürgecilik
command economy komuta ekonomisi
commodification (commoditization) metalaşma (metalaştırma)
commodity chains meta zincirleri
commodity fetishism meta fetişizmi
commonsense knowledge ortakduyusal (ortak) bilgi
communal production systems komünal üretim sistemleri
commune komün
communication iletişim
communication structure iletişim yapısı
communism komünizm
communist anarchism komünist anarşizm
communitarian cemaatçi
communitarianism cemaatçilik
community cemaat (topluluk)
community care cemaat bakımı
community control cemaat denetimi
community power cemaat iktidarı
community safety cemaat güvenliği
community studies cemaat araştırmaları
community survey cemaat anketleri
compadrazgo compadrazgo
comparative method karşılaştırmalı yöntem
comparative sociology karşılaştırmalı sosyoloji
compensatory education telafi eğitimi
competition rekabet
complementarity hypothesis tamamlayıcılık hipotezi
complex sampling karmaşık örnekleme
compliance rıza
componental analysis bileşen analizi
comprador bourgeoisie komprador burjuvazi
computer packages bilgisayar program paketleri
concentric zone theory yoğunlaşma bölgeleri kuramı
concept kavram
concomitant variation eşzamanlı varyasyon
concrete operations stage somut işlemler aşaması
conditional response koşullu yanıt
conditional stimulus koşullu uyaran
conditioned response koşullan(dırıl)mış yanıt
conditioned stimulus koşullan(dırıl)mış uyaran
conditioning koşullan(dır)ma
confidence intervals güven aralıkları
confidence limits güven sınırları
conflict theory çatışma kuramı
conforming personality uyumcu kişilik
conformity uyumculuk
Confucianism Konfüçyüsçülük
conjugal family karı/koca ailesi
conjugal rol kan/koca rolü
conjuncture konjonktür
connotative meaning yananlam
consanguinity soydaşlık
consciousness bilinç
consensual union resmi olmayan evlilik
consensus konsensüs
conservatism muhafazakârlık
Consolidated Metropolitan Statistical Area Birleştirilmiş Metropol İstatistiki Alanı
conspicuous consumption gösterişçi tüketim
conspicuous leisure gösterişçi boş zaman faaliyeti
constellation of interests çıkarlar kümesi
constructionism kurmacılık
constructivism konstrüktivizm
consumer society tüketim toplumu
consumption cleavages tüketim dilimleri
consumption sectors tüketim sektörleri
contagion bulaşma
content analysis içerik analizi
contest mobility rekabetçi mobilite
contextual models bağlamsal modeller
contingency table olumsallık tablosu
contingency theory olumsallık kuramı
continuous variable sürekli değişken
contract labour sözleşmeli emek
contractarianism sözleşmecilik
contradiction çelişki, çelişme
contradictory class location çelişkili sınıfsal konum
control denetim
control group denetim grubu
conurbation kentlerin birleşmesi
conventionalism uzlaşımcılık
convergence thesis yöneşme tezi
conversation analysis konuşma analizi
conversionism dönme
co-operative kooperatif
co-optation menfaat çemberine alma
corporate capitalism şirket kapitalizmi
corporate crime şirket suçu
corporate groups korporasyon grupları
corporate society korporasyon toplumu
corporation şirket
corporatism korporatizm
correlation korelasyon
cost-benefit analysis maliyet-kazanç analizi
counterfactual karşı-olgusal
counterfactual conditional koşullu karşı-olgusal
counter-culture karşı-kültür
counter-movement karşı-hareket
countervailing power dengeleyici güçler
coup d’etat hükümet darbesi
cousin kuzen
covariation kovaryasyon (birlikte değişme)
covering law account of causality kapsayıcı nedensellik yasası
covert observation örtük gözlem
credential inflation meziyet bolluğu
credentialism meziyetçilik
crime suç
crime prevention suçu önleme
crime-rate suç oranı
crimes of the state devlet suçları
criminal statistics suç istatistikleri
criminology kriminoloji
critical criminology eleştirel kriminoloji
critical theory eleştirel kuram
cross-class family çapraz sınıflı aile
cross-classification çapraz sınıflandırma
cross-cousin çapraz kuzen
cross-sectional analysis kesit analizi
cross-sectional data kesit verileri
cross-tabulation çapraz tablolama
crowding kalabalıklaşma
crowds kalabalıklar
crude birth-rate kaba doğum oranı
crude death-rate kaba ölüm oranı
crude divorce-rate kaba boşanma oranı
cult kült
cultural anthropology kültürel antropoloji
cultural assimilation kültürel asimilasyon
cultural capital kültürel sermaye
cultural diffusion kültürel yayılma
cultural integration kültürel entegrasyon
cultural lag kültürel gecikme
cultural materialism kültürel materyalizm
cultural pluralism kültürel çoğulculuk
cultural relativism kültürel görecilik
cultural studies kültürel çalışmalar
cultural theory kültürel kuram
cultural transmission theory kültürel aktarını kuramı
culture kültür
Culture and Personality School Kültür ve Kişilik Okulu
culture area kültür alanı
culture of poverty yoksulluk kültürü
culture shock kültür şoku
curriculum müfredat
curvilinear relationship eğrisel ilişki
customs görenekler
cybernetic hierarchy sibernetik hiyerarşisi
cybernetics sibernetik
cybersociety siber toplum
cycle of deprivation yoksunluk döngüsü
cyclical change devrevi değişim
cyclical unemployment devrevi işsizlik

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ