D Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 16 Mart 2015
  • 766 kez görüntülendi.
D Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

D Harfi
dangerous classes tehlikeli sınıflar
Darwinism Darwincilik
data veriler
data archive veri arşivi
data bank veri bankası
de facto segregation fiili ayrım
de jure segregation yasal ayrım
dealignment sapma
death-rate ölüm oranı
debt bondage borç bağı
decarceration serbest bırakma
d ecen t red self merkezsizleşmiş benlik
decile range deşil (onabölen) aralığı
decision-making karar alma
decomposition of capital sermayenin ayrışması
decomposition of labour emeğin ayrışması
deconstruction yapıçözüm
deduction tümdengelim
defence mechanisms savunma mekanizmaları
deference itaat
deferred gratification ertelenmiş doyum
definition tanım
definition of the situation durum tanımlaması
degradation ceremony aşağılama töreni
degradation of work işin değer yitirmesi
deindustrialization sanayisizleşme
deism yaradancılık
delinquency suçluluk
delinquent drift suça sürüklenme
demobilization demobilizasyon
democracy demokrasi
democratic socialism demokratik sosyalizm
demographic transition demografik geçiş
demography demografi
demonstration experiment tanıtım deneyi
denomination tarikat
denotative meaning düzanlam
density yoğunluk
dependence bağımlı
dependency bağımlılık
dependency ratio bağımlılık oranı
dependency theory bağımlılık kuramı
dependent population bağımlı nüfus
dependent variable bağımlı değişken
depression depresyon
deprivation yoksunluk
Deprivation-Satiation Proposition Yoksunluk-Doygunluk Önermesi
derivations türemler
descent soy
descent groups soy grupları
descent theory soy kuramı
deschooling okula gitmeme
descriptive statistics betimleyici istatistik
desensitization duyarsızlaştırma
desire arzu
deskilling vasıfsızlaştırma
desocialization toplumdan soyutlanma
despotism despotizm
determinism determinizm
deterrence caydırma
development gelişme
development banks kalkınma bankaları
deviance sapkınlık
deviance amplification sapkınlığın çoğalması
deviance career kariyer sapması
deviance disavowal sapkınlığın inkârı
deviance subculture sapkınlık altkültürü
diachrony artzamanlılık
dialectical materialism diyalektik materyalizm
diaspora diaspora
diaspora identities diaspora kimlikleri
dichotomy ikilik
dictatorship of the proletariat proletarya diktatörlüğü
difference farklılık
difference principle farklılık ilkesi
differential association eşitsiz etkileşim
differential opportunity structure eşitsiz fırsat yapısı
differentiation farklılaşma
diffuse crowds dağınık kalabalık
diffused power yayılmış güç
diffusion yayılma
diffusionism yayılmacılık
diploma disease diploma hastalığı
direct -causal- effect doğrudan (nedensel) etki
direct correlation doğrudan korelasyon
direct democracy doğrudan demokrasi
disability özürlülük
disarmament silahsızlanma
disasters felaketler
discourse söylem
discourse analysis söylem
discretionary income takdiri gelir
discriminant analysis ayrımcı analız
discrimination ayrımcılık
discursive formation söylem oluşumu
disease hastalık
disequilibrium dengesizlik
disguised wage-workers gizli ücretli işçiler
disjointed incrementalism düzenli olmayan birikim
disorganized capitalism örgütsüzleşmiş kapitalizm
displacement yön değiştirme
disposable income harcanabilir gelir
dissonance uyumsuzluk
distribution dağılım
distributive justice bölüştürücü adalet
distributive power bölüştürücü güç
divination kehanette bulunma
division of labour işbölümü
divorce boşanma
divorce-rate boşanma oranı
documentary research belgesel araştırma
domain assumptions alan varsayımları
domestic division of labour ev içi işbölümü
domestic labour ev içi emeği
domestic violence ev içi şiddet
dominant culture egemen kültür
dominant ideology egemen ideoloji
dominant value system egemen değer sistemi
domination tahakküm
doubling-time iki katına çıkma süresi
dramaturgy dramaturji
dream work rüya çalışması
drinking içki düşkünlüğü
drives dürtüler
drug uyuşturucu
drug addiction uyuşturucu müptelâlığı
dual consciousness ikili bilinç
dual economy ikili ekonomi
dual labour-market ikili emek piyasası
dual-career marriage kariyer yapan eşlerin evliliği
dual-earner families eşlerin ikisinin de para kazandığı aileler
dual-earner marriages eşlerin ikisinin de para kazandığı evlilikler
dualism ikicilik (düalizm)
dummy variables yapay değişkenler
duopoly düopol
dyad ikili
dynamic density dinamik yoğunluk
dysfunction(al) ters işlev(sel)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ