E Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 16 Mart 2015
  • 702 kez görüntülendi.
E Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

E Harfi
ecological competition ekolojik rekabet
ecological fallacy ekolojik yanılsama
ecological invasion ekolojik işgal
ecological succession ekolojik yer değiştirme
ecology ekoloji
econometrics ekonometri
economic activity iktisadi faaliyet
economic determinism iktisadi determinizm
economic development iktisadi gelişine
economic dualism iktisadi ikicilik
economic growth iktisadi büyüme
economic man iktisadi insan
economic traditionalism iktisadi gelenekselcilik
economics iktisat bilimi
economism ekonomizm
ecopopulism ekopopülizm
editing düzenleme
edit checks düzenleme kontrolleri
educability eğitilebilirlik
efficiency etkenlik
effort bargaining çaba pazarlığı
egalitarianism eşitlikçilik
ego ego
egocentrism benmeıkezcilik
egoism bencillik (egoizm)
egoistic suicide bencilce intihar
eigenvalue özgül değer
elaborated speech codes gelişkin konuşma kodları
elective affinity seçici yakınlık
elite elit
elite theory elit kuramı
ernbourgeoisement burjuvalaşma tezi
emergence ortaya çıkış
emergent norms yeni ortaya çıkan normlar
emergent properties yeni ortaya çıkan özellikler
emigration göç
emotional labour duygusal emek
emotional work duygusal işler
empathy empali
empirical ampirik
empiricism ampirizm
employer strategies işveren stratejileri
employment istihdam
employment status istihdam statüsü
enclave adacık
enculturation kültüre girme
end-of-ideology ideolojinin sonu
endogamy içevlilik
endogenous depression iç kaynaklı depresyon
endogenous variables içsel değişkenler
Enlightenment Aydınlanma
entrepreneur girişimci
entrepreneurial capitalism girişimci kapitalizm
entrepreneurship girişimcilik
entreprise culture girişim kültürü
enterprise society girişim toplumu
environment çevre
environmental criminology çevre kriminolojisi
environmental sociology çevre sosyolojisi
epidemiology epidemioloji
epistemological anarchy epistemolojik anarşi
epistemological anomie epistemolojik anomi
epistemological pluralism
epistemolojik çoğulculuk
epistemology epistemoloji
equal appearing intervals eşil görünen aralıklar
equality eşitlik
equality of opportunity fırsat eşitliği
equilibrium denge
equity theory hakkaniyet kuramı
error hata
eschatological eskatoloji
essentialism özcülük
essentially contested concepts özünde ihtilaflı kavramlar
estate zümre
estimation tahmin
ethics etik
ethnic nationalism etnik milliyetçilik
ethnic group etnik grup
ethnicity etnisite
ethnocentrism etnosantrizm
ethnography elnogıafi
ethnomedicine etnotıp
ethnomethodology etnometodoloji
ethnostatistics etnoistatistik
ethology etoloji
eufunction olumlu işlev
eugenics öjenik
evaluation research değerlendirme araştırması
event-history analysis olay tarihi analizi
everyday life gündelik yaşam
evolutionary theory evrim kuramı
evolutionary universals evrimsel evrenseller
evolutionism evrimcilik
exchange mübadele
exchange theory mübadele kuramı
exchange value mübadele değeri
exclusion dışlama
existential sociology varoluş sosyolojisi
existentialism varoluşçuluk
exogamy dışevlilik
exogenous variables dışsal değişkenler
experiment deney
experimental control deneysel denetim
experimental design deneysel tasarım
experimental method deneysel yöntem
experimenter effects deneyci etkisi
explanandum açıklanan
explanans açıklayanlar
explanation açıklama
explanatory dualism açıklayıcı ikicilik
explanatory reduct ion açıklayıcı indirgeme
explicandum açımlanan
explicans açımlayanlar
exploitation sömürü
exponential growth üstel büyüme
expressive crowd ifade edici kalabalık
expressive ties ifade edici bağlar bağlar
extended family geniş aile
extensive power kapsama gücü
external labour-market dışsal emek piyasası
externality dışsallık
externalization dışsallaştırma
extrinsic satisfaction dışsal tatmin
extroversion dışadönüklük

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ