F Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 644 kez görüntülendi.
F Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

F Harfi
Fabianism Fabyanizm
face-to-face interaction yüz yüze etkileşim
fact olgu
factor analysis faktör analizi
factory system fabrika sistemi
falangism falanjizm
fallacy of composition bileşim yanılgısı
fallacy of misplaced concreteness somutluğun kaybedilmesi yanlışı
false consciousness yanlış bilinç
falsification yanlışlama
falsifîcationism yanlışlamacılık
family aile
family systems theory aile sistemleri kuramı
family therapy aile terapisi
family wage aile ücreti
fascism faşizm
fatalism kadercilik
fatherhood babalık
fecundity doğiirabilirlik
federalism federalizm
feedback geri besleme
feeling rules duygu kuralları
femininity kadın(sı)lık
feminism feminizm
feminist feminist
feminist criminology feminist kriminoloji feminist methodology feminist metodoloji
fertility doğurganlık
fertility rate doğurganlık oranı
feudalism feodalizm
field experiment alan deneyi
field theory alan kuramı
fieldwork alan çalışması
figurational sociology figürasyonel sosyoloji
figure-ground contrast figür-zemin kontrastı
financial capitalism finansal kapitalizm
First World Birinci Dünya
first-order constructs birinci dereceden kurgular
fiscal crisis mali kriz
fixed capital bağlı sermaye
fixed-choice question sabit seçenekli soru
flexibility esneklik
flexible employment esnek istihdam
flexible production esnek üretim
flexible specialization esnek uzmanlaşma
flexible work esnek çalışma
focus groups odak grupları
focused crowd odaklanmış kalabalık
focused interaction odaklanmış etkileşim
folk devils sokak şeytanları
folk society kır toplumu
folk-urban continuum kır-kent sürekliliği
folkways halk yordamı
forces of production üretim güçleri
fordism Fordızm
foreign aid dış yardım
formal justice formel adalet
formal operations stage formel işlemler aşaması
formal organization formel örgütlenme
forma! rationality biçimsel akılsallık
formal sociology formel sosyoloji
formal structure formel yapı
formalism formalizm
frame (framing) çerçeve (çerçeveleme)
frame analysis çerçeve analizi
Frankfurt School Frankfurt Okulu
fraternal polyandry kardeş çokkocalılığı
free association serbest çağrışım
free market serbest piyasa
free rider hazıra konucıı (hazıra konma)
free will özgür irade
frequency distribution sıklık dağılımı
frequency polygon sıklık poligonu
frictional unemployment geçici (friksiyonel) işsizlik
friendship arkadaşlık
frustration-aggression hypothesis ketlenme-saldırganlık hipotezi
function işlev
functional equivalents işlevsel eşdeğerler
functional flexibility işlevsel esneklik
functional imperatives işlevsel buyruklar
functional prerequisites işlevsel gereklilikler
functional inequality işlevsel eşitsizlik
functional rationality işlevsel akılsallık
functional theory of stratification işlevsel tabakalaşma kuramı
functionalism işlevselcilik
fundamentalism fundamentalizm
futurology fütüroloji (gelecekbilim)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ