G Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 569 kez görüntülendi.
G Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

G Harfi
Gallon’s problem Galton problemi
gambling kumar
game theory oyun kuramı
gangs sokak çeteleri
gatekeeping eşik bekçiliği
gay studies gay araştırmaları
gaze bakış
Geisteswissenchaften insani bilimler
Gemeinschaft cemaat
Gesellschaft toplum
gender cinsiyet (toplumsal)
gender discrimination cinsiyet (toplumsal) ayrımcılığı
gender roles cinsiyet (toplumsal) rolleri
gene gen
genealogy soykütüğü
General Distance Model Genel Mesafe Modeli
general fertility rate genel doğurganlık oranı
General Health Questionnaire Genel Sağlık Anketi
generalized other genelleştirilmiş öteki
generation kuşak
generic social processes türdeş toplumsal süreçler
genetics genetik
genocide soykırım
genotype genotip
gens gens
gentry yüksek sınıf
geography coğrafya
gerontocracy gerontokrasi (yaşlılar hâkimiyeti)
gerontology gerontoloji (yaşlılık bilimi)
Geştalt theory Geştalt kuramı
gesture jest
ghetto getto
gift relationship hediye ilişkisi
Gini coefficient Gini katsayısı
global commodity chains küresel meta zincirleri
globalization küreselleşme
globalization theory küreselleşme kuramı
glossing şerh koyma
goal hedef
goal differentiation hedef farklılaşması
goal generalization hedef genelleme
Goldthorpe class scheme Goldüıoıpe sınıf şeması
goodness of fit uygunluk
grand theory büyük kuram
graph theory grafik kuramı
green revolution yeşil devrim
Gross National Product Gayri Safi
grounded theory ampirik temele dayalı kuram
group grup
group dynamics grup dinamiği
group marriage grup evliliği
group therapy grup terapisi
group work grup çalışması
guerrilla gerilla
guilds (gilds) loncalar
Guttman scale Guttman ölçeği

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ