İ Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 629 kez görüntülendi.
İ Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

İ Harfi
iatrogenesis iatrojenez
id id
ideal speech situation ideal konuşma (söz) durumu
ideal type ideal tip
idealism idealizm
identity kimlik
identity crisis kimlik krizi
ideographic approaches idiografik yaklaşımlar
ideological state apparatus ideolojik devlet aygıtı
ideology ideoloji
illness hastalık
images of society toplum imgeleri
immanence içkinlik
imperialism emperyalizm
import-substitution industrialization ithal ikameci sanayileşme
impression formation izlenim oluşumu
impression management izlenim yaratma
in-group iç-grup
incarceration hapsetme
incentive payments teşvik ödemeleri
incest taboo ensest tabusu
inclusion içine alma
income distribution gelir dağılımı
incommensurability kıyaslanamazlık
incorporation tümleşme
independence bağımsızlık
independent variable bağımsız değişken
index endeks
index crime suç endeksi
index of dissimilarity benzersizlik endeksi
indexicality dizinsellik
indicator gösterge
indirect effect dolaylı etki
indirect difference dolaylı farklılık
individualism bireycilik
induction tümevarım
industrial action endüstriyel eylem
industrial capitalism sanayi kapitalizmi
industrial conflict endüstriyel çatışma
industrial democracy endüstriyel demokrasi
industrial integration endüstriyel entegrasyon
industrial relations endüstriyel ilişkiler
industrial reserve army yedek sanayi ordusu
industrial sector sanayi sektörü
industrial society sanayi toplumu
industrialism sanayicilik (endüstriyalizm)
industrialization sanayileşme
inequality eşitsizlik
infancy bebeklik
infant development bebeğin gelişimi
infant mortality rate bebek ölümlülük oranı
inferential statistics çıkarımsal istatistik
inflation enflasyon
informal care gayri resmi bakım
informal economy informel ekonomi
informal social controls resmi olmayan toplumsal denetimler
informal-sector theories informel sektör kuramları informant bilgi veren
information society enformasyon toplumu
information technology enformasyon teknolojisi
initiation rites kabul törenleri
innate drives doğuştan gelen dürtüler
inner city şehir merkezindeki yoksul bölgeleri
inner directedness iç-yönclimlilik
instincts içgüdüler
institution kurum
institutionalism kurumsalcılık
institutionalization kurumsallaşma
institutionalized discrimination kurumsallaşmış ayrımcılık
institutionalized sexism kurumsallaşmış cinsiyetçilik
instrumental collectivism araçsal kolektivizm
instrumental conditioning araçsal koşullan(dır)ma
instrumental crowd araçsal kalabalık
instrumental orientation to work araçsal çalışma yönelimi
instrumental reason araçsal akıl
instrumental ties araçsal bağlar
instrumenUlism araçsalcılık
integration entegrasyon
intellectuals entelektüeller
intelligence zekâ
intelligence testing zekâ testi
intelligentsia entelijensiya
intensive power yoğun güç
interaction etkileşim
interaction effects etkileşim etkileri
interactional field theories etkileşimsel alan kuramları
interactionism etkileşimcilik
interest groups çıkar grupları
interests çıkarlar
intergenerational mobility kuşaklar arası mobilite
interlocking directorate yöneticilik faaliyetlerinin iç içe geçmesi
intermediate technology ara teknoloji
internal labour-market iç emek piyasası
internal migration iç göç
internal -or domestic- colonialism iç sömürgecilik
international division of labour uluslararası işbölümü
interpellation çağırma
interpersonal comparisons kişiler arası karşılaştırmalar
interpretation yorum
interpretive sociology yorumlayıcı sosyoloji
intersubjectivity öznelerarasılık
interval scales aralık ölçekleri
interview görüşme
interview bias görüşme yanlılığı
interviewer bias görüşmeci yanlılığı
intragenerational mobility kuşak-içi mobilite
inlrapreneur iç-girişimci
intrinsic satisfaction içsel tatmin
introspection içebakış
introspectionism içebakışçılık
introversion içedönüklük
invasion-succession model işgal-yerine geçme modeli
inverse correlation ters korelasyon
invisible hand görünmez el
invisible religion görünmez din
iron law of oligarchy oligarşinin demir yasası

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ