İnformel Ekonomi

  • 14 Mart 2015
  • 1.084 kez görüntülendi.
İnformel Ekonomi

İnformel Ekonomi (informal economy) Sosyologlarca piyasa dışı çalışmayı anlatmak için, bazen “kara ekonomi faaliyetine (katı bir biçimde tanımlanmış piyasa çalşması) ilaveten kullanılan bir terim. İktisatçılar informel ekonomiyi, “Gayri Safı Milli Hasıla içinde kusursuz biçimde ölçülemeyen gizli, yer altı ya da kara para ekonomisine alternatif bir adlandırma olarak kullanmaya daha yatkındırlar.Birbiriyle bağdaşmayan bu iki biçim (informel ekonomi ile kara ekonomi), tartışmalarda, özellikle disiplin dışı, farklı disiplinlerarası ya da politik tartışma bağlamlarında birçok yanlış anlamaya ve karışıklığa yol açmıştır.Sosyolojik informel ekonomi teriminin içine aldığı piyasa dışı işler çok çeşitlidir: karşılığı ödenmeyen *ev içi emeği, tüketime yönelik çalışma, piyasa dışı üretken emek, cemaat çalışmaları, geniş aileler ya da cemaatler içinde “hediye olarak takas edilen ya da alıp verilen mal ve hizmetlerin üretilmesi, yasadışı ticaret (örneğin uyuşturucu ticareti) ve gelir vergisinin tam olarak ödenmeyebildiği çalışmalar. Bazı yazarlar, evde yapılan ve soyut bir ücretli iş kavramından ziyade ev içi faaliyetlerle ilişkilendirdikleri piyasa işlerini bile informel ekonomi kapsamında değerlendirirler.Tüm bu faaliyetlerin tek ortak yönü, “resmi “istihdam istatistiklerinde tamamen ya da kısmen yer almıyor olmalarıdır. Sosyologlar bu durumun söz konusu istatistiklerin bir başarısızlığı ya da yetersizliğini açığa çıkardığını varsayarlar; oysa çoğu durumda bu faaliyetlerin kayıt dışı tutulması maksatlıdır ve “emek piyasası istatistiklerinin sosyolojik bir çerçeveden ziyade ekonomik nitelikli bir kuramsal çerçevede oluşturulmasından kaynaklanmaktadır.İktisatçılar, üretken işler ile tüketimin toplam hacminin, resmi istihdam istatistikleriyle ve Gayri Safı Milli Hasıla’yla ölçülen rakamlardan daha fazla olduğunun her zaman farkında olmuşlardır.İktisatçılar “kara ekonomi” terimini, bu rakamlara dahil edilmesi gereken, ama vergi kaçırma yüzünden tam olarak bildirilmemiş olabilecek kısım için kullanırlar. “Marjinal” iş ya da işçiler terimi ise, yaptıkları işlerden çok küçük kazançlar sağlayan ve böylece, kesinlikle haklı olarak, gelir vergisi ve sosyal sigorta sistemlerinin, dolayısıyla bu sistemlerle ilgili istatistiklerin dışında kalan kişiler (genellikle, Britanya’da ve başka ülkelerde sayıları milyonlara varan kadınlar) için kullanılır.Fakat sanayi toplumlarında, istihdam ve GSMH tanımlarının dışında tutulmuş olan çalışma türlerinin en büyüğü tüketime yönelik çalışmadan oluşur.İktisatçı John Kenneth Galbraith Economics and the Public Purpose’da (1973), kadınların gizli hizmetli sınıfı haline gelmesinin, modern ekonominin gelişmesi ve sürekli büyümesi açısından temel bir rol oynadığına işaret etmişti: işler devredilemediği takdirde tüketime getirilen sınırların ağır olduğunu; kadının sanayi-öncesi toplumlardaki üretken işlerden, hane tüketimini idare eden ev kadınları rolüne geçirilmesinin piyasa ekonomilerinde tüketim olanaklarının sonsuz derecede artmasının yolunu açtığını ve hizmet endüstrilerinin sürekli genişlemesine katkıda bulunduğunu belirmişti. Bunun için, kadınların hizmetli rolünün, modern ekonomide tüketimin sürekli genişlemesinde çok önemli bir paya sahip olduğu düşünülüyordu.1980’lerde sosyal bilimciler, resmi istihdam istatistiklerinden dışlanmış birçok çalışma tipiyle ilgilenmeye başlamışlar ve bu iş tiplerini sınıflandırıp ölçmeye (kısmen başarılı olarak) çalışmışlardı.Fakat, istihdam istatistiklerinin temelini oluşturan kavramlar ile işlemsel tanımları tam olarak kavrayan sosyolog sayısı çok az olduğu gibi, işlemsel tanımlar da ülkelere göre farklılık gösteriyor, bu nedenle informel piyasa-dışı işler ile ücretli işler arasındaki sınırlarda ve tanım örtüşmelerinde karışıklığa yol açıyordu. Örneğin, “hane çalışma stratejisinde ev içi üretken işler, boş zaman faaliyetleri ve ev içi tüketime yönelik çalışma arasında bir ayrım yapılabilirse, piyasa ekonomisine katılma ile piyasa dışı çalışma arasındaki yakın ilişki de açıklığa kavuşabilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ