L Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 555 kez görüntülendi.
L Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

L Harfi
labelling (theory) etiketleme (kuramı)
labour emek
labour aristocracy işçi aristokrasisi
labour movement işçi hareketi
labour process emek süreci
labour relations işçi-işveren ilişkileri
labour theory of value emek-değer kuramı
labour union işçi sendikası
labour-force participation rate işgücüne katılma oranı
labour-market emek piyasası
labour-market flexibility emek piyasası esnekliği
labour-market segmentation emek piyasasının bölünmesi
labour-power emek gücü
laissez-faire economics iktisadı
language dil
langue dil
latent function gizil işlev
latifundia latifundiya
learning difficulties öğrenme güçlükleri
learning theory öğrenme kuramı
least-squares regression en küçük kareler regresyonu
legitimacy meşruiyet
legitimation crisis meşruiyet krizi
leisure boş zaman
leisure class aylak sınıf
lesbian studies lezbiyen araştırmaları
less developed countries azgelişmiş ülkeler
levelling düzleme
liberalism liberalizm
libertarianism liberteryanizm
life review yaşamı hatırlama
life-chances yaşam şansları
life-course yaşam seyri
life-cycle yaşam çevrimi
life-event yaşam olayı
life-expectancy ömür beklentisi
life-history yaşam öyküsü
life-stages yaşam evreleri
life-style yaşam tarzı
life-table yaşam tablosu
life-world yaşam dünyası
Likert scale Likert ölçeği
linıinality eşik evresi
line of the best fit en uygun doğru
linear correlation doğrusal korelasyon
linear growth doğrusal büyüme
linear regression doğrusal regresyon
linguistic relativity thesis dilbilimscl görelilik tezi
linguistics dilbilim
local labour-market yerel emek piyasası
locality studies yerellik araştırmaları
lock-out lokavt
logical empiricism mantıkçı ampirizm
logical positivism mantıkçı pozitivizm
logical reduction mantıksal indirgeme
logical universals mantıksal evrenseller
logistic or logit regression lojistik (ya da logit) regresyon
loglinear analysis log-lineer analiz
longitudinal study uzun süreli araştırma
long-wave theory uzun dalga kuramı
long-wave cycles uzun dalga çevrimleri
looking-glass self ayna benliği
Lorenz curve Lorenz eğrisi
low-trust system düşük güven sistemi
lumpen-bourgeoisie lümpen burjuvazi
lumpen-proletariat lümpen proletarya

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ