M Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 821 kez görüntülendi.
M Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

M Harfi
machine production makine üretimi
macrosociology makro sosyoloji
madness delilik
magic büyü
male chauvinism erkek şovenizmi
management yönetim
management of knowledge bilginin yönetimi
management science yönetim bilimi
managerial revolution yönetsel devrim
managerial strategies yönetsel stratejiler
manifest function açık işlev
manual versus non-manual distinction kafa-kol emeği ayrımı
manufacturing imalat
Maoism Maoculuk
marginal employment marjinal istihdam
marginal totals marjinal toplamlar
marginals marjinaller
marginalist revolution marjinalist devrim
marginalization marj i nal leşine market piyasa
market economy piyasa ekonomisi
market research piyasa araştırması
market situation piyasa konumu
market socialism piyasa sosyalizmi
marriage evlilik
Marxism Marksizm
Marxist sociology Marksist sosyoloji
masculinity eıkek(si)lik
mass communication kitle iletişimi
mass culture kitle kültürü
mass hysteria kitlesel histeri
mass media medya (kitle iletişim araçları)
Mass Observation Kitlesel Gözlem
mass society kitle toplumu
master status ana statü
material culture maddi kültür
material justice maddi adalet
materialism materyalizm
maternal deprivation anne yoksunluğu
maternal mortality rate anne ölümlülük oranı
mathematical sociology matematiksel sosyoloji
matriarchy anaerkillik
matrilineal anasoylu
McDonaldization McDonaldlaşma
mean ortalama değer
meaning anlam
meaningful action anlamlı eylem
means of production üretim araçları
means-testing ortalama değer testi
measurement ölçüm
measurement by fiat karara göre ölçüm
measurement error ölçüm hatası
measurement levels ölçüm seviyeleri
measures of central tendency merkezi eğilim ölçüleri
measures of dispersion dağılma ölçüleri
measures of dissimilarity benzersizlik ölçüleri
measures of similarity benzerlik ölçüleri
mechanical management systems mekanik yönetim sistemleri
mechanical solidarity mekanik dayanışma
median ortanca (medya)
medical model tıbbi model
medical sociology tıbbi sosyoloji
medicalization tıbbileşme
megalopolis megalopol
melting-pot eritme kabı
members’ methods üyelerin yöntemleri
membership group üyelik grubu
mental illness akıl hastalığı
mental labour zihinsel emek
mental subnormality zekâ geriliği
mercantile capitalism merkantil kapitalizm
mercantilism merkantilizm merit liyakat
mesodomain orta zemin
meritocracy meritokrasi
mesostructure orta yapı
messianic movement mesihçi hareket
metanarrative üst-anlatı
metaphysical pathos metafiziksel pathos
metaphysics metafizik
metatheory üst-kuram
metatheoretical beliefs üst-kuramsal inançlar
Methodenstreit yöntem tartışması
methodological artefacts metodolojik yapıntılar
methodological holism metodolojik bütüncülük
methodological individualism metodolojik bireycilik
methodological naturalism metodolojik doğalcılık
methodological pluralism metodolojik çoğulculuk
methodology metodoloji
metonym (metonymy) metonim (metonimi)
metropolis metropol
metropolis area metropol alanı
metropolis-satelite relationship metropol-uydu ilişkisi
Metropolitan Statistical Area Metropol İstatistiki Alanı
microdata mikro veriler
microsociology mikro sosyoloji
middle class orta sınıf
middle-range theory orta menzilli kuram
migration göç
militancy militanlık
military and militarism ordu ve militarizm
military capitalism askeri kapitalizm
military-industrial complex askeri sınai kompleks
millenarianism binyılcılık
minority group azınlık grubu
mirror phase ayna evresi
miscegenation soy karışımı
misogyny kadın düşmanlığı
mixed economy karma ekonomi
mob güruh
mobility mobilite
mobilization of bias yanlılık mobilizasyonu
mobilization model mobilizasyon modeli
mode tepe değer
mode of production üretim tarzı
model model
modelling modelleme
modernism modernizm
modernity modernlik, modernite
modernization modernleşme
monetarism monetarizm
monism monizm
monoculture monokültür
monogamy tekeşlilik
monopoly tekel
monopoly capitalism tekelci kapitalizm
monotheism tektanncılık
moral career moral kariyer
moral community ahlâki cemaat
moral crusade ahlâki seferberlik
moral enterprise ahlâki atılım
moral entrepreneur ahlâki atılımcı
moral hazard ahlâki tehlike
moral panic ahlâki panik
moral statistics ahlâki istatistikler
morbidity statistics hastalığa yakalanma istatistikleri
mores töre
morphological -or aetiological-classification morfolojik (ya da etiolojik) sınıflandırma
mortality rate ölümlülük oranı
motherhood annelik
motive güdü
motivation güdülenme
motivation crisis güdülenme krizi
multicollinearity çoklu doğrusal ilişki
multinational corporation çokuluslu şirket
multinational logistic regrassion çokuluslu lojistik regresyon
multi-cultural society çokkültürlü toplum
multi-dimensional scaling çok boyutlu ölçekleme
multi-level models çok düzeyli modeller
multi-stage sample çok aşamalı örneklem
multi-vocal symbols çoksesli semboller
multiple causation çoklu neden-sonuç ilişkisi
multiple deprivation çoklu yoksunluk
multiple linear regression çoklu doğrusal regresyon
multivariate analysis çok değişkenli analiz
myth mit

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ