N Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 682 kez görüntülendi.
N Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

N Harfi
narcissism narsisizm
national bourgeoisie ulusal burjuvazi
national character ulusal karakter
National Socialism Nasyonal Sosyalizm
nationalism milliyetçilik
nativism yerlicilik
natural area doğal alan
natural experiment doğal deney
natural law doğal hukuk
natural selection doğal ayıklanma
naturalism natüralizm
nature doğa
Naturwissenschaften doğa bilimleri
need ihtiyaç
negative correlation negatif korelasyon
negotiated order müzakereyle kurulan düzen
neo-classic economics neo-klasik iktisat
neo-colonialism yeni-sömürgecilik
neo-Darwinism neo-Darwincilik
neo-emperialism neo-emperyalizm
neo-Kantianism neo-Kantçılık
neo-liberalism neo-liberalizm
neo-Marxism neo-Marksizm
neo-natal mortality rate yeni doğan bebek ölümlülük oranı
neo-positivism neo-pozitivizm
net mobility ağmobilitesi
network
network theory ağ kuramı
neurosis nevroz
neurotic anxiety nevrotik anksiyete
neurotic depression nevrotik depresyon
neutralization of deviance sapkınlığın etkisizleştirilmesi
new deviance theory yeni sapkınlık kuramı
new international division of labour yeni uluslararası işbölümü
New Left Yeni Sol
new middle class yeni orta sınıf
new religions yeni dinler
new religious movements yeni dinsel hareketler
New Right Yeni Sağ
new social movements yeni toplumsal hareketler
new structuralism yeni yapısalcılık
new technology yeni teknoloji
new working class yeni işçi sınıfı
newly industrializing countries yeni sanayileşmekte olan ülkeler
nomadism göçebelik
nomads göçebeler
nominal measurement nominal ölçüm
nominal data nominal veriler
nominalism nominalizm
non-conforming behaviour uyumcu olmayan davranış
non-conformism uyumcu olmama
non-material culture maddi olmayan kültür
non-parametric statistics parametrik olmayan istatistik
non-participant observation katılımcı olmayan gözlem
non-probability sampling olasılıksız örnekleme
non-response yanıt vermeme
non-sampling error örneklememe hatası
non-standart employment standart olmayan istihdam
non-standart worker standart olmayan işçi
non-structural mobility yapısal olmayan mobilite
non-verbal communication sözlü olmayan iletişim
non-zero-sum games sıfır toplamlı olmayan oyunlar
norm of reciprocity karşılıklılık normu
norm norm
normal curve normal eğri
normal distribution normal dağılım
normal science normal bilim
normalization normalleştirme
normative functionalism normatif işlevselcilik
normative order normatif düzen
normative power normatif güç
normative theory normatif kuram
nuclear family çekirdek aile
null hypothesis sıfır hipotezi
nurture terbiye

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ