P Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 923 kez görüntülendi.
P Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

P Harfi
paired comparisons eşleştirilmiş karşılaştırmalar
panel study yinelenen araştırmalar
panopticon panoptikon
pantheism kamutanrıcılık
paradigm paradigma
paralanguage yandil
parallel cousin paralel kuzen
parallel descent paralel soy
parametric statistics parametrik istatistik
paranoia paranoya
paranoid reactions paranoid tepkiler
para-religion taklit din
para-suicide intihar taklidi
parenthood anne-babalık (ebeveynlik)
Pareto improvement Pareto iyileştirmesi
Pareto optimality Pareto optimumu
Pareto principle Pareto ilkesi
pariah group parya grubu
Parkinson’s law Parkinson yasası
parliamentary government parlamenter yönetim
parole söz
parsimonious tutumlu
parsimony tutumluluk
partial regression coefficients kısmi regresyon katsayıları
participant observation katılımcı gözlem
participation rate katılım oranı
participatory democracy katılımcı demokrasi
partisan dealignment partizanlıktan sapma
passive resistance pasif direniş
passive worker thesis pasif işçi tezi pastoralisin çobanıllık
paternalism vesayetçilik (paternalizm)
path analysis izlek analizi
pathology patoloji
patriarchy ataerkillik
patrilineal babasoylu
patrimonialism patrimonyalizm
patron-client relationship patronklient ilişkisi
pattern variables örüntü değişkenleri
Pearson coefficient Pearson katsayısı
peasantry köylülük
pedagogy pedagoji
peer group akran grubu
penology ceza bilimi
perception algılama
perinatal mortality rate doğum öncesi ölümlülük oranı
period rates dönem oranları
personal construct theory kişisel kurgu kuramı
personal documents kişisel belgeler
personal income kişisel gelir
personality kişilik
personnal management personel yönetimi
petite bourgeosie küçük burjuvazi
petty accumulation küçük birikim
petty commodity production küçük meta üretimi
phenomenological sociolog fenomenolojik sosyoloji
phenomenology fenomenoloji
Phillips curve Phillips eğrisi
philosophical nominalism felsefi nominalizm
philosophy felsefe
philosophy of social science sosyal bilim felsefesi
phratry fratri
Physiocratic Thought Fizyokratik Düşünce
piecemeal social engineering kademeli toplum mühendisliği
pie-chart turta çizelgesi
pie-graph turta grafik
pillarization sütunlaştırma
pilot study pilot inceleme
placebo plasebo
planned economy planlı ekonomi
plantations plantasyonlar
plural social systems çoğulcu toplumsal sistemler
plural societies çoğulcu toplumlar
pluralism çoğulculuk
Poisson distribution Poisson dağılımı
polarization kutuplaşma
policy research politika araştırması
political behaviour siyasal davranış
political crime siyasal suç
political culture siyasal kültür
political economy siyasal iktisat
political party siyasal parti
political science siyaset bilimi
political socialization siyasal toplumsallaşma
political sociology siyaset sosyolojisi
poll yoklama
polyandry çokkocalılık
polygamy çokeşlilik
polygyny çokkarılılık
polytheism çoktanrıcılık
pop sociology pop sosyoloji
popular culture popüler kültür
population nüfus
population studies nüfus incelemeleri
populism popülizm
positional economy mevki ekonomisi
positive correlation pozitif korelasyon
positive discrimination pozitif ayrımcılık
positive reinforcement pozitif pekiştirme
positivism pozitivizm
positivist criminology pozitivist kriminoloji
postmodernism postmodernizm
post-enumeration survey sayım sonrası anket araştırması
post-fordism post-Fordizm post-industrial society sanayi-sonrası toplum
post-industrialism post-endüstriyalizm
post-structuralism post-yapısalcılık
potlatch potlaç
poverty yoksulluk
poverty line yoksulluk sınırı
poverty trap yoksulluk tuzağı
power iktidar (güç)
power dependence iktidar bağımlılığı
power elite iktidar eliti
pragmatism pragmatizm
praxis praksis
preference theory tercih kuramı
prejudice önyargı
pre-operational stage işlem öncesi evre
Present State Examination Fiili Durum İncelemesi
pressure groups baskı grupları
prestige prestij
primacy effect öncelik etkisi
primary and secondary deviance birincil ve ikincil sapkınlık
primary group asli grup
primary labour-market birincil emek piyasası
Primary Metropolitan Statistical Area Birincil Metropol istatistiki Alanı
primary sector birincil sektör
primitive communism ilkel komünizm
primitive society ilkel toplum
primogeniture büyük evlât hakkı (ekberiyet)
principal components analysis temel bileşenler analizi
principle of least interest en az çıkar ilkesi
principle of population nüfus ilkesi
Prisoner’s Dilemma Mahkûm’un İkilemi
private religion özel din
private sphere özel alan
privatism özel hayata çekilme
privatization özelleştirme
probability distribution olasılık dağılımı
problem family problem aile
Problem -or Tragedy- of the Commons Ortaklık Problemi (ya da Trajedisi)
problematic problematik
procedural justice prosedür adaleti
production üretim
productivity verimlilik
productivity bargaining verimlilik pazarlığı
profane dindışı
profession işkolu
professionalism profesyonalizm
professionalization profesyonelleşme
profit kâr
progress ilerleme
progressive tax kademeli vergi
prohibition yasaklama
projection kestirim
projection yansıtma
projective tests yansıtma testleri
proletarianization proleterleşme
proletariat proletarya
property mülkiyet
proportional-hazard model orantısal riziko modeli
prostitution fahişelik
protestant thesis Protestan etiği tezi
psephology seçimbilim
psikosis psikoz
psyche psişe
psychiatry psikiyatri
psychoanalysis psikanaliz
psychohistory psikotarih
psychology psikoloji
psychometrics psikometri
psychopath psikopat
psychosomatic illness psikosomatik hastalık
psychotherapy psikoterapi
psy-complex psi-kompleksi
public administration kamu yönetimi
public good kamu malı
public interest kamusal çıkar
public opinion kamuoyu
public sphere kamusal alan
Public Use Sample Kamuya Açık

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ