R Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 800 kez görüntülendi.
R Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

R Harfi
race ırk
racialism ırk ayrımcılığı
racialization ırksallaştırma
racism ırkçılık
radical criminology radikal kriminoloji
random sample tesadüfi örneklem
random sampling tesadüfi örnekleme
random sampling error tesadüfi örnekleme hatası
range değişim aralığı
ranking derecelendirme
ranking scales derecelendirme ölçekleri
rating puanlama
rating scales puanlama ölçekleri
ratio measurement oran ölçümü
rational action akılcı eylem
rational state akılcı devlet
rational-choice theory akılcı seçim kuramı
rational-systems theory akılcı sistemler kuramı
rationalism akılcılık
rationality akılsallık (rasyonalite)
rationalization akılcılaşma (rasyonalizasyon)
reaction formation tepki oluşumu
reactive depression tepkisel depresyon
real socialism reel sosyalizm
realism gerçekçilik
realist criminology gerçekçi kriminoloji
rebellion isyan
recency effect sonralık etkisi
recidivist sabıkalı
recidivism sabıkalının yeniden suç işleme eğilimi
reciprocity karşılıklılık
rectangular clustering dikdörtgen kümeleme
redemptive movement kurtarıcı hareket
reductionism indirgemecilik
reference group referans grubu
referent power gönderge iktidar
reflexive modernization düşünümsel modernleşme
reflexive sociology düşünümsel sosyoloji
reflexivity düşünümsellik
region of rejection ret alanı
regression regresyon
regression analysis regresyon analizi
regulation theory düzenleme kuramı
reification şeyleş(tir)me
reinforcement pekiştirme
relations of production üretim ilişkileri
relative autonomy göreli özerklik
relative deprivation göreli yoksunluk
relative mobility göreli mobilite
relative poverty göreli yoksulluk
relativism görecilik
reliability güvenilirlik
religion din
religiosity dinsellik
religious fundamentalism dinsel fundamentalizm
religious innovation dinsel yenilik
religious nationalisms dinsel milliyetçilikler
religious revival dinsel canlanma
renumerative power ödüllendirici güç
repertory grid technique repertuar çizelgesi tekniği
replication replikasyon
representation temsil
representative sample temsili örneklem
representativeness temsil edicilik,temsililik
repression baskıla(n)ma
repressive state apparatus devletin baskı aygıtları
reproduction rate üreme oranı
reproductive labour yeniden üretici emek
reproductive technologies üreme teknolojileri
research design araştırma tasarımı
research ethics araştırma etiği
research methods araştırma yöntemleri
reserve army of labour yedek emek ordusu
residues tortular
resocialization yeniden toplumsallaşma
resource mobilization kaynak mobilizasyonu
respondent denek
response-rate yanıt oranı
restricted speech codes sınırlı konuşma kodları
restrictive practice kısıtlayıcı pratik
restudy yeniden inceleme
retirement centre emekli bölgeleri
retributive justice cezalandırıcı adalet
retrogade amnesia geriye dönük bellek yitimi
reverse discrimination ters ayrımcılık
revolution devrim
revolutionary science devrimci bilim
rights haklar
riot ayaklanma
risk society risk toplumu
risky-shift effect riskli geçiş etkisi
rites of passage geçiş törenleri
ritual ritüel
role rol
role conflict rol çatışması
role distance rol mesafesi
role embracement rol kabulü
role making rol yapımı
role model rol modeli
role playing rol oynama
role set rol kümesi
role strain rol gerilimi
role taking rol üstlenme
role theory rol kuramı
Rorschach Test Rorschach Testi
rotating sample design dönüşümlü örneklem tasarımı
routinization of charisma karizmanın rutinleşmesi
rules of correspondence denklik kuralları
ruling class yönetici sınıf
rural sociology kır sosyolojisi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ