S Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 1.000 kez görüntülendi.
S Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

S Harfi
sacred kutsal
Sample of Anonymized Records İsimsizleştirilmiş Kayıtlar Ömeklemi
sample örneklem
sample selection bias örneklem seçiminde yanlılık
sample survey örneklem anketi
sampling örnekleme
sampling bias yanlı örnekleme
sampling error örnekleme hatası
sampling frame örnekleme çerçevesi
sampling weights örnekleme ağırlıkları
sanction yaptırım
sanskritization sanskritleştimıe
satiation doygunluk
satisficing tatminkâr
scale ölçek
scaling ölçekleme
scapegoat günah keçisi
scatter diagrams nokta serpiştirme grafikleri
schism hizipleşme
schizophrenia şizofreni
school class okul sınıfı
school grouping okul gruplandırması
schooling okul eğitimi
science bilim
scientific knowledge bilimsel bilgi
scientific management bilimsel yönetim
scientific method bilimsel yöntem
scientific revolutions bilimsel devrimler
Scottish Enlightenment İskoç Aydınlanması
scree test yassı çakıl testi
screening instruments tarama araçları
seasonal unemployement mevsimlik işsizlik
Second Industrial Revolution İkinci Sanayi Devrimi
Second World İkinci Dünya
second-order constructs ikinci dereceden kurgular
secondary analysis ikincil analiz
secondary groups tali gruplar
secondary labour-market ikincil emek piyasası
secondary reinforcement ikincil pekiştirme
secondary sector ikincil sektör
sect mezhep
sectarianism mezhepçilik
sectoral cleavages kesimsel dilimler
secularization sekülerleşme
segmentary societies bölünmüş toplumlar
segmented labour markets dilimlenmiş emek piyasaları
segregated conjugal roles ayrı karı/koca rolleri
segregation ayrım
selection effects seçim etkileri
selective benefits seçici yardımlar (hizmetler)
self benlik
self-actualization kendini gerçekleştirme
self-awareness özfarkındalık
self-conception özkavrayış
self-destroying prophecy kendi kendini yok eden kehanet
self-diclosure benlik ifşaatı
self-fulfilling prohecy kendi kendini gerçekleştiren kehanet
self-image benlik imgesi
self-management özyönetim
self-perception özalgı
self-psychology benlik psikolojisi
self-service economy self-servis ekonomisi
semantic differential ayrımsal anlam yöntemi
semantic reduction semantik (anlamsal) indirgeme
semantics semantik (anlambilim)
semi-colonialism yarı-sömürgecilik
semi-periphery yarı-periferi
semi-proletariat yarı-proletarya
semiology, semiotics göstergebilim
sensorimotor stage duyusal-devimsel evre
sequence analysis ardışıklık analizi
serfdom sertlik
serial monogamy seri monogami
service class hizmet sınıfı
service industries hizmet endüstrileri
service sector hizmet sektörü
sex cinsellik, cinsiyet
sex discrimination cinsiyet ayrımcılığı
sex roles cinsiyet rolleri
sexism cinsiyetçilik
sex-ratio cinsiyet oranı
sex-typed cinse özgü
sexual division of labour cinsel işbölümü
shamanism şamanizm
shanty towns teneke evler
share-cropping ortakçılık
shift-share analysis geçiş payı analizi
shift-share technique geçiş payı tekniği
sib sib
sick role hasta rolü
sign gösterge
significance tests anlamlılık testleri
significant others anlamlı ötekiler
signifier gösteren
signified gösterilen
similarity hypothesis benzerlik hipotezi
simple commodity production basit meta üretimi
simple random sampling basit tesadüfi örnekleme
situs situs
skewness çarpıklık
skill vasıf
slavery kölelik
snowballing sample kartopu örneklemi
snowball technique kartopu tekniği
social act toplumsal edim
social action toplumsal eylem
social action theory toplumsal eylem kuramı
social actor toplumsal aktör
social administration toplumsal idare
social anthropology sosyal antropoloji
social area analysis toplumsal alan analizi
social behaviourism sosyal davranışçılık
social capital sosyal sermaye
social categories toplumsal kategoriler
social change toplumsal değişim
social class toplumsal sınıf
social closure toplumsal kapanma
social conflict toplumsal çatışma
social consciousness toplumsal bilinç
social consensus toplumsal konsensüs
social constructionism toplumsal kurmacılık
social contract toplum sözleşmesi
social control toplumsal denetim
social crime toplumsal suç
Social Darwinism Sosyal Darwincilik
social demography toplumsal demografi
social differentiation toplumsal farklılaşma
social distance toplumsal mesafe
social drift toplumsal sürüklenme
social dynamics toplumsal dinamik
social ecology toplumsal ekoloji
social engineering toplum mühendisliği
social equality toplumsal eşitlik
social equilibrium toplumsal denge
social evolution toplumsal evrim
social exchange toplumsal mübadele
social exclusion toplumsal dışlama
social fact toplumsal olgu
social fluidity toplumsal akışkanlık
social forecasting toplumsal tahmin
social formation toplumsal formasyon
social geography toplumsal coğrafya
social group toplumsal grup
social history toplumsal tarih
Social Identity Theory Toplumsal Kimlik Kuramı
social inequality toplumsal eşitsizlik
social indicators toplumsal göstergeler
social institution toplumsal kurum
social insurance sosyal sigorta
social integration toplumsal entegrasyon
social interaction toplumsal etkileşim
social justice toplumsal adalet
social mobility toplumsal mobilite
social movements toplumsal hareketler
social needs toplumsal ihtiyaçlar
social network toplumsal ağ
social norm toplumsal norm
social order toplumsal düzen
social organization toplumsal örgütlenme
social pathology toplumsal patoloji
social policy toplumsal politika
social problems toplumsal sorunlar
social protest toplumsal protesto
social psychology sosyal psikoloji
social revolution toplumsal devrim
social role toplumsal rol
social sanction toplumsal yaptrrım
social science sosyal bilim
social security sosyal güvence
social solidarity toplumsal dayanışma
social stability toplumsal istikrar
social statics toplumsal statik
social statistics toplumsal istatistik
social status toplumsal statü
social stratification toplumsal tabakalaşma
social structure toplumsal yapı
social survey toplumsal anket araştırması
social system toplumsal sistem
social theory toplum kuramı
social trend toplumsal trend
social work sosyal hizmet
social world perspective toplumsal dünya perspektifi
social worlds sosyal dünyalar
socialism sosyalizm
socialization toplumsallaşma
societal reaction toplumun tepkisi
societal scale toplumsal ölçek
society toplum
sociobiology sosyo-biyoloji
socio-economic status sosyo-ekonomik statü
socio-technical system sosyo-teknik sistem
sociogram sosyogram
sociolinguistics sosyo-dilbilim
sociological imagination sosyolojik imgelem
sociological intervention sosyolojik müdahale
sociological jurisprudence sosyolojik hukuk bilimi
Sociologie du Travail Emek Sosyolojisi
sociology sosyoloji
sociology of ageing yaşlanma sosyolojisi
sociology of agriculture tarım sosyolojisi
sociology of body beden sosyolojisi
sociology of city şehir sosyolojisi
sociology of consumption tüketim sosyolojisi
sociology of development gelişme sosyolojisi
sociology of economic life iktisadi yaşam sosyolojisi
sociology of education eğitim sosyolojisi
sociology of emotion duygu sosyolojisi
sociology of everyday life gündelik yaşam sosyolojisi
sociology of family aile sosyolojisi
sociology of gambling kumar sosyolojisi
sociology of health and illness sağlık ve hastalık sosyolojisi
sociology of housework ev işi sosyolojisi
sociology of industry sanayi sosyolojisi
sociology of knowledge bilgi sosyolojisi
sociology of law hukuk sosyolojisi
sociology of media medya sosyolojisi
sociology of medicine tıp sosyolojisi
sociology of race ırk sosyolojisi
sociology of religion din sosyolojisi
sociology of science bilim sosyolojisi
sociology of scientific knowledge bilimsel bilgi sosyolojisi
sociology of training yetiştirme sosyolojisi
sociology of welfare refah sosyolojisi
sociomatrix sosyomatris
sociometry sosyometri
solidarism dayanışmacılık
solidaristic orientation to work dayanışmacı çalışma yönelimi
sorcery kara büyü
sororal polygyny kızkardeş çokkarılılığı baldızlama
Spearman’s rank correlation coefficient Spearman sıra korelasyon katsayısı
spiralisin sarmal terfi
spirit of capitalism kapitalizmin ruhu
split labour-market bölünmüş emek piyasası
sponsored mobility destekli mobilite
spurious correlation aldatıcı korelasyon
stagflation stagflasyon
Stalinism Stalinizm
standard deviation standart sapma
standardization standartlaştırma
standardized mortality ratios standartlaşmış ölümlülük oranlan
standart morality ratios standart ölümlülük oranları
Stanford-Binet Intelligence Test Stanford-Binet Zekâ Testi
state devlet
state capitalism devlet kapitalizmi
state monopoly capitalism devlet tekelci kapitalizmi
state socialism devlet sosyalizmi
stateless societies devletsiz toplumlar
statistical association istatistiki ilişki
statistical control istatistiki denetim
statistical distribution istatistiki dağılım
statistical effects istatistiki etkiler
statistical independence istatistiki bağımsızlık
statistical inference istatistiki çıkarsama
statistical interaction istatistiki etkileşim
Statistical Package for the Social Sciences istatistiki Sosyal Bilimler Paketi
statistics istatistik
status statü
status attainment statü kazanma
status consistency statü tutarlılığı
status crystallization statü berraklaşması
status degradation ceremony statü kaybettirme
status frustration statü tıkanması
status group statü grubu
status set statü kümesi
status situation statü konumu
status-attribution theory statüyükleme kuramı
status-value theory statü-değeri kuramı
stem family kök aile
stereotype steıeotip
stereotyping stereotipleştirme
stigma damga
stimulus discrimination uyaran ayrımı
stimulus generalization uyaran genelleştirme
Stimulus Proposition Uyaran Önermesi
Stimulus-Response models Uyaran-Yanıt modelleri
stratification tabakalaşma
stratified sample tabakalandırılmış örneklem
stress stres
strike grev
strike-pronesess greve yatkınlık
structural adjustment yapısal uyum
structural differentiation yapısal farklılaşma
structural equations yapısal denklemler
structural functionalism yapısal işlevselcilik
structural mobility yapısal mobilite
structural unemployment yapısal işsizlik
structuralism yapısalcılık
structuration yapılaş(tır)ma
structure yapı
structured interview çerçevesi belirlenmiş görüşme
structured questionnaire çerçevesi belirlenmiş anket
subculture alt-kültür
subject özne
subjective equality öznel eşitlik
subjective experience of work öznel çalışma deneyimi
subjectivity öznellik
sublimation yüceltme
subordinate value system tabi değer sistemi
subsistence economy geçim ekonomisi
substantive rationality içeriksel akılsallık
suburbanism banliyölülük
suburbanization banliyöleşme
Success Proposition Başarı Önermesi
successive categories or intervals ardışık kategoriler ya da aralıklar
suicide intihar
superego superego
superstructure üstyapı
surplus drain artık çekme
surplus value artı değer
survey anket araştırması
sustainable development sürdürülebilir kalkınma
symbol sembol
symbolic interactionism sembolik etkileşimcilik
symmetrical family simetrik aile
synchrony eşzamanlılık
syncretism senkretizm
syndicalism sendikalizm
syndicated crime örgütlü suç
synthesis sentez
system integration sistem entegrasyonu
systems theory sistemler kuramı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ