T Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 832 kez görüntülendi.
T Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

T Harfi
taboo tabu
tabular presentation tablo sunumu
tacit knowledge zımni bilgi
tacit understanding zımni anlayış
take-off point kalkış noktası
task-orientation görev yönelimi
tautology totoloji
taxonomy taksonomi
Taylorism Taylorizm
technicism teknikçilik
techniques of neutralization etkisizleştirme teknikleri
technocracy teknokrasi
technological determinism teknolojik determinizm
technological society teknolojik toplum
technology teknoloji
technostructure tekno-yapı
telecommuting tele-çalışma
teleology teleoloji (erekbilim)
tertiary sector üçüncül sektör
theism tanrıcılık
Thematic Apperception Test Tema Kavrama Testi
theodicy teodise
theology teoloji (tanrıbilim, ilahiyat)
theory kuram
theory-laden kuramla yüklü
therapeutic community terapötik topluluk
thick description ayrıntılı betimleme
Third World Üçüncü Dünya
Third World entrepot Üçüncü Dünya ambarı
this-world ascetism bu dünya çileciliği
Thomas Theorem Thomas Teoremi
Thurstone scale Thurstone ölçeği
time zaman
time-and-motion studies zaman-ve hareket araştırmaları
time-budget studies zaman-bütçe araştırmaları
time-orientation zaman yönelimi
time-series data zaman serisi verileri
total institution total kurum
total war topyekûn savaş
totalitarian totaliter
totalitarianism totalitarizm
totemisin totemizm
tracking türdeş gruplara ayırma
trade cycle ticari çevrim
trade union sendika
trade-union consciousness sendikal bilinç
tradition gelenek
traditional society geleneksel toplum
trait özellik
transcarceration hapsetme kurumları arasında nakletme
transcendentalism aşkmcılık
transformative movement dönüştürücü hareket
transhumance sürü göçü
transinstitutionalization kurumlar arasında gidip gelme
transmitted deprivation aktarılmış yoksunluk
transsexual transseksüel
transvestism transvestilik
Treiman scale Treiman ölçeği
triad üçlü
triangulation nirengi (üçgenleme)
tribe kabile
tribalism kabilecilik
trickle-down effect aşağıya damlama etkisi
trust and distrust güven ve güvensizlik
Twenty Statements Test Yirmi ifade Testi
types of compliance rıza biçimleri
typification tipleştirme
typology tipoloji

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ